Przejrzystość zasad zaliczania studiów

ECTS gwarantuje przejrzystość zasad zaliczania studiów poprzez następujące elementy:

  • punkty ECTS stanowiące wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom i określające "ilość pracy", jaką musi wykonać student, aby uzyskać zaliczenie z danego przedmiotu. Odzwierciedlają one ilość pracy, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni, a zatem obejmują - wykłady, ćwiczenia praktyczne, seminaria, konsultacje/zajęcia grupowe i indywidualne, prace terenowe, pracę indywidualną/samodzielną - w bibliotece lub w domu - oraz egzaminy lub inne formy oceny. Podstawą przyporządkowywania punktów w ECTS jest więc całkowite "obciążenie studenta" czy całkowita "ilość pracy", jaką musi włożyć student, a nie jedynie "godziny kontaktu". W ramach ECTS ilości pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktów, na semestr przypada zazwyczaj 30 punktów, a na trymestr - 20 punktów.
  • pakiet informacyjny, który zawiera - adresowane do studentów i nauczycieli - informacje na temat uczelni, instytutów/wydziałów, organizacji i struktury studiów oraz przedmiotów.
  • porozumienie o programie zajęć - obowiązujące zarówno uczelnię macierzystą i zagraniczną, jak i studenta - które określa program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie.
  • wykaz zaliczeń, przedstawiający osiągnięcia studenta w nauce w sposób przekrojowy, łatwy do zrozumienia i "przełożenia" z systemu zaliczeń obowiązującego w jednej uczelni na system funkcjonujący w innej uczelni.

Studenci odbywający studia za granicą powinni mieć możliwość wyboru zajęć spośród pełnego zakresu przedmiotów oferowanych w danym instytucie/wydziale, w tym przedmiotów prowadzonych w ramach studiów doktoranckich. Należy im także umożliwić uczestnictwo w regularnych zajęciach z danego przedmiotu - a nie zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych; ponadto, nie powinno się ich pozbawiać możliwości spełnienia warunków niezbędnych dla uzyskania dyplomu w uczelni zagranicznej.

ECTS umożliwia również kontynuację studiów za granicą. Student nie musi wracać do swojej uczelni macierzystej po odbyciu okresu studiów za granicą; może on uznać, że woli zostać w tej uczelni - na przykład po to, aby uzyskać dyplom - albo nawet przenieść się do trzeciej uczelni. Uczelnie same podejmują decyzje w tym zakresie i określają warunki uzyskania przez studenta dyplomu lub zgody na przeniesienie się do trzeciej uczelni. W takich sytuacjach szczególnie pomocny jest wykaz zaliczeń, ponieważ przedstawia on "historię" osiągnięć studenta w nauce, na podstawie której uczelnie podejmują odpowiednie decyzje.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer